Minimalne wynagrodzenie za pracę od 2017 roku – wzrost do 2000 zł

Minimalna stawka godzinowa

Z początkiem 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 2000 zł (brutto). W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2016 r. (1 850 zł) jest  to wzrost o 150 zł. Kwota 2000 zł została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. 2016 poz. 1456).

Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy od 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku każdy pracownik pracujący na pełen etat będzie miał zagwarantowane wynagrodzenie na poziomie co najmniej minimalnym, tj. 2000 zł.

Ważne: Pierwszy rok pracy nie będzie miał znaczenia.

Wynagrodzenie pracownika, który podejmuje pierwszą w życiu pracę do końca 2016 nie może być mniejsze niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę (80% x 1850 zł = 1480 zł), natomiast od 2017 nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (2000 zł).

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 2017 roku – wpływ na inne świadczenia

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wpływ na wysokość:

świadczenie

2017 rok

odprawa pieniężna wypłacana zwalnianym pracownikom z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

30 000 zł

minimalne odszkodowanie od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu

2000 zł

dodatek za pracę w porze nocnej wysokość dodatku za pracę w nocy wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę
kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji ·         minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

·         75% wymienionego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

·         90% wymienionego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.
W przypadku potrąceń dobrowolnych (na podstawie pisemnej zgody pracownika) wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości:

·         minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wcześniej – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

·         80% tej kwoty – przy potrącaniu innych należności.

 

Zmiana wynagrodzenia minimalnego – aneks do umowy o pracę

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, którzy są wynagradzani wyłącznie płacą zasadniczą na poziomie minimalnym powinien jego płacę wyrównać przynajmniej do określonego w przepisach na dany rok poziomu wynagrodzenia minimalnego.

Pracownicy, którzy w umowach o pracę mają wynagrodzenie określone kwotowo, poprzez podanie kwoty płacy minimalnej, powinni od początku stycznia 2017 r. otrzymać aneksy do umów o pracę, na mocy których wysokość wynagrodzenia ulega zmianie. Pracodawca powinien podać w aneksie wysokość nowego wynagrodzenia.

Jeżeli pracodawca zatrudnia pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia powinien ustalić w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, pamiętaj oczywiście przy tym, że za podstawę przyjmuje się minimalne wynagrodzenie.

Szkolenia VOD:

  1. Umowy terminowe – zmiany w 2016 r.
  2. Minimalne wynagrodzenie – zmiany w składkach i świadczeniach pracowniczych
  3. Uprawnienia związane z rodzicielstwem od 2016 roku