Zatrudnienie za granicą u polskiego pracodawcy – podstawa wymiaru składek ZUS

Zatrudnienie za granicą u polskiego pracodawcy

1 października 2016 r. weszła w życie zmiana treści § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Stosując przepis w nowym brzmieniu, trzeba jednak pamiętać, że ma on zastosowanie w przypadku, gdy przychód pracownika zatrudnionego za granicą u polskiego pracodawcy jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie.

Podstawa wymiaru składek ZUS – zatrudnienie za granicą u polskiego pracodawcy

Zgodnie z nowym brzmieniem § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowi część wynagrodzenia pracowników, których przychód (stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, z wyłączeniem członków służby zagranicznej wykonujących obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (osób, o których mowa w 18 ust. 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) – w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Ważne: Tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zatrudnienie za granicą u polskiego pracodawcy – zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 16

Przepis w znowelizowanym brzmieniu ma zastosowanie:

  • wyłącznie jeśli przychód pracownika jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie,
  • do ustalania podstawy wymiaru składek począwszy od podstawy za październik, wykazywanej w dokumentach rozliczeniowych składanych za ten miesiąc.

Ważne: Jeśli przychód pracownika nie przekracza 4055 zł (przeciętne wynagrodzenie w 2016 r.) przepisu tego nie stosuje się.

Źródło: ZUS

Szkolenia VOD:

  1. Minimalne wynagrodzenie – zmiany w składkach i świadczeniach pracowniczych
  2. Zbieg obowiązku ubezpieczenia
  3. Podstawa wymiaru składek ZUS