Program gwarancji de minimis wygaśnie 31 grudnia 2017 roku

Program gwarancji minimis

1 września 2016 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Zgodnie z rozporządzeniem program gwarancji de minimis został przedłużony o 1 rok i wygaśnie 31 grudnia 2017 r.

Program gwarancji de minimis

Program gwarancji de minimis jest zgodny z celami „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jako narzędzie wsparcia potrzeb rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), mobilizujące kapitał prywatny i ułatwiające dostęp MŚP do finansowania kredytem bankowym.

Przedłużenie programu gwarancji de minimis ma umożliwić przeprowadzenie jego zmiany, która pozwoli na wykorzystanie w przyszłości środków unijnych przy jego realizacji. Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Program gwarancji de minimis w latach 2013-2017

W związku z przedłużeniem obowiązywania zmienianego rozporządzenia do 31 grudnia 2017 r., planuje się udzielanie gwarancji de minimis w latach 2013-2017 na łączną kwotę ok. 40,8 mld zł.

Program gwarancji de minimis, realizowany przez BGK od marca 2013 r., odniósł duży sukces i stał się skutecznym narzędziem wspierającym rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Według stanu na 31 lipca 2016 r., w okresie trwania programu z gwarancji de minimis skorzystało już ok. 111,4 tys. przedsiębiorców, którym BGK udzielił blisko 31 mld zł gwarancji de minimis, co przekłada się na ok. 55 mld zł kredytów zaciągniętych przez MŚP w bankach kredytujących.

Pozytywne skutki udzielanych gwarancji potwierdza raport: Efekty „Programu gwarancji de minimis” realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego 2015 (opracowanie BGK).

Źródło: MF

Szkolenia VOD:

  1. Księgi rachunkowe – skutki zmian w CIT
  2. Inwentaryzacja
  3. Rachunek zysków i strat – jak go czytać i rozumieć