Wniosek pracownika służby cywilnej o objęcie ruchomym czasem pracy

ruchomy czas pracy

Pytanie: Czy pracodawca (Kierownik Urzędu) może wyrazić zgodę, jeżeli pracownik służby cywilnej złoży wniosek o objęcie go ruchomym czasem pracy w systemie podstawowym w przedziale czasowym np. od 7.00 do 11.00 i odpowiednio kończąc pracę od 15.00 do 19.00 , jeżeli w Rozporządzeniu PRM w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej jest zapis, że czas pracy winien obejmować nieprzerwanie osiem godzin na dobę między godzinami 7.00 a 18.00. Ze względu na konieczność wykonywania zadań praca odbywa się nawet po godz. 18.00 i niejednokrotnie dłużej (np.kontrole, spotkania z Radą Pedagogiczną Szkoły). Co z godzinami po godz. 18.00? Czy powyższy przedział czasowy będzie prawidłowy?

Odpowiedź: W mojej opinii nie ma możliwości zastosowania takiego rozkładu czasu pracy. Praca powinna być wykonywana w godzinach określanych przez rozporządzenie, a jeśli zaistnieje konieczność wykonywania jej po tych godzinach należy ją traktować jako pracę w nadgodzinach.

UZASADNIENIE

Dyrektor generalny urzędu (kierownik urzędu) ustala rozkład i wymiar czasu pracy członków korpusu służby cywilnej i pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, biorąc pod uwagę, że praca powinna być wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.15 a 16.15.

Dyrektor generalny urzędu (kierownik urzędu) może ustalić rozkład i wymiar czasu pracy pracowników, obejmujący nieprzerwanie osiem godzin na dobę między godzinami 7.00 a 18.00, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia sprawnej pracy urzędu i zróżnicowanym charakterem wykonywanych zadań.

Z powyższego wynika, ze co do zasady praca powinna być wykonywana między 8.15, a 16.15, ale może zostać ustalony inny rozkład czasu pracy obejmujący godziny między 7.00 a 18.00.

Oznacza to, ze pracodawca może dostosować rozkład czasu pracy do swoich potrzeb i ograniczeń w zakresie organizacji pracy, wynikających z charakteru zadań wykonywanych w urzędzie, a także biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia funkcjonowania urzędu w granicach czasowych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie czasu pracy pracowników administracji rządowej.

Jednakże przepisy wprost wskazują, ze czas pracy pracownika nie powinien wykraczać poza określone ramy. Oczywiście nie znaczy to, że pracodawca nie może zlecić pracownikowi wykonywania zadań poza tymi godzinami, ale raczej należy je traktować jako godziny nadliczbowe, które pracownik wypracuje z uwagi na to, ze jego czas pracy powinien się zamknąć w granicach określonych rozporządzeniem.

Podstawa prawna: § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej. (Dz. U. Nr 76, poz. 505 z późn. zm.)

Marta Handzlik

Szkolenia VOD:

  1. Umowy terminowe – zmiany w 2016 r.
  2. Urlopy okolicznościowe i inne zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
  3. Uprawnienia związane z rodzicielstwem od 2016 roku