Odliczenie strat z lat ubiegłych

Odliczenie strat z lat ubiegłych

Strata jest nadwyżką kosztów uzyskania przychodów nad sumą przychodów w danym roku podatkowym. Nie jest ona równoznaczna ze stratą bilansową. O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym podatnik może obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących 5-ciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Odliczenie strat z lat ubiegłych – zasady

Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się:

  • przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku;
  • przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przychodów nierezydentów opodatkowanych w sposób zryczałtowany,
  • kosztów uzyskania ww. przychodów.

Nie podlegają odliczeniu straty:

  • przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych – w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę (gdzie przez spółkę rozumie się spółkę akcyjną, spółkę z o.o. i spółkę komandytowo-akcyjną);
  • przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji;
  • instytucji kredytowej związanych z działalnością oddziału tej instytucji, którego składniki majątkowe zostały wniesione do spółki tytułem wkładu niepieniężnego na utworzenie banku.

Odliczenie strat z lat ubiegłych – warunki, termin i sposób odliczenia

Warunkiem odliczenia poniesionej w danym roku podatkowym straty jest wystąpienie dochodu w latach kolejnych. W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód, strata podatkowa może nie być w ogóle rozliczona.

Podatnik ma prawo odliczać stratę już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy (począwszy od dowolnego miesiąca / kwartału roku podatkowego). W przypadku jednak, gdy strata wykazana w zeznaniu rocznym CIT-8 za poprzedni rok będzie niższa niż rozliczona w zaliczkach, będzie on musiał dokonać korekty zaliczek oraz wpłaty zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Jeżeli podatnik nie osiągnął dochodu za rok podatkowy (mimo odliczania straty w trakcie roku) i w związku z tym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia straty w tym roku, nie traci on prawa do odliczenia straty, którą „zaliczkowo” odliczył. Strata, która ostatecznie nie została uwzględniona w zeznaniu rocznym może być odliczona w kolejnych latach podatkowych.

W przypadku, gdy podatnik ustalając wysokość zaliczek odliczał stratę, a następnie nie skorzystał z prawa jej odliczenia w zeznaniu rocznym, nie ma on obowiązku do korekty zaliczek oraz do naliczenia odsetek za zwłokę.

Odliczenie strat z lat ubiegłych – podatkowa grupa kapitałowa

W podatkowej grupie kapitałowej strata powstaje, jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek tworzących grupę. Strata ta może podlegać odliczeniu od dochodu podatkowej grupy kapitałowej w najbliższych kolejno po sobie następujących 5-ciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Od dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie można odliczać strat spółek tworzących grupę poniesionych przez te spółki w okresie przed powstaniem grupy.

Strata podatkowej grupy kapitałowej nie podlega odliczeniu od dochodu poszczególnych spółek w razie upływu okresu obowiązywania umowy lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej.

Źródło: MF

Szkolenia VOD:

  1. Księgi rachunkowe – skutki zmian w CIT
  2. Inwentaryzacja
  3. Rachunek zysków i strat – jak go czytać i rozumieć