Zasady opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Zasady opodatkowania przychodów ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza określone zostały w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawie o podatku tonażowym. W związku z tym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy dokonać wyboru określonej formy opodatkowania i stosować zasady opodatkowania przypisanej wybranej formie.

Zasady opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej – zasady ogólne

Jest to podstawowa forma opodatkowania. Podatnik zobowiązany jest prowadzić:

 • podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe
 • ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencję przebiegu pojazdu
 • inne ewidencje nie wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wskazane w odrębnych przepisach

Przychody uzyskane ze źródła działalności gospodarczej opodatkowane są według skali progresywnej – stawek 18% i 32%.

Obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy powstaje po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku. Zaliczki, w terminach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, można wpłacać:

 • miesięcznie
 • kwartalnie (dotyczy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą)
 • w sposób uproszczony

Ważne: Przy tej formie opodatkowania można korzystać z ulg i preferencji wskazanych w ustawie.

Zasady opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej – podatek liniowy

Opodatkowanie możliwe po wybraniu tej formy przy spełnieniu warunków o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskane ze źródła działalności gospodarczej opodatkowane są według stałej stawki – 19% (brak kwoty wolnej od podatku).

Dochodów opodatkowanych według tej formy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi skalą podatkową lub/i zryczałtowanym podatkiem.

Zaliczki od uzyskanego dochodu, w terminach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, można wpłacać:

 • miesięcznie
 • kwartalnie (dotyczy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą)
 • w sposób uproszczony

Przy tej formie opodatkowania:

 • przysługuje prawo odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych w roku podatkowym
 • nie przysługuje możliwość wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem lub z dzieckiem (nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie)
 • nie przysługuje możliwość odliczenia od 19% podatku ulgi na dzieci
 • nie przysługuje prawo do zwolnień z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia szkół oraz dochodów uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. 1

Zasady opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie możliwe przy wyborze tej formy po spełnieniu warunków o których mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przy tej formie opodatkowania:

 • ryczałt pobierany jest od przychodu, czyli bez pomniejszania o KUP, zgodnie ze stawkami stosowanymi do danego rodzaju przychodu – 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 10%;
 • ryczałt oblicza i wpłaca się w formie miesięcznej, a kontynuujący działalność mają możliwość wpłaty podatku w formie kwartalnej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczą kwoty przychodów stanowiącej równowartość 25 000 euro.
 • można korzystać z ulg wskazanych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • nie przysługuje możliwość wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem lub z dzieckiem (nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie

Zasady opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej – karta podatkowa

Opodatkowanie możliwe przy wyborze tej formy po spełnieniu warunków o których mowa w Rozdziale 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przy tej formie opodatkowania:

 • brak obowiązku prowadzenia ksiąg, za wyjątkiem sytuacji gdy działalność rozpoczęto w trakcie roku podatkowego (w tym przypadku do momentu doręczenia decyzji o wysokości podatku, należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów)
 • uzyskanych przychodów z pozarolniczej działalności opodatkowanej tą formą nie rozlicza się zeznaniami podatkowymi
 • wysokość podatku ustalana jest w drodze decyzji ustalającej (na każdy rok odrębnie) i jest uzależniona jest m.in. od rodzaju działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości w których działalność jest wykonywana. Wysokość podatku może być obniżana lub podwyższana po spełnieniu ustawowych przesłanek w tym zakresie, jak również po zgłoszeniu zmian w działalności
 • podatek w formie karty podatkowej płatny jest bez wezwania w terminach wynikających z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • podatek wynikający z decyzji podatnik obniża się o składki zdrowotne
 • nie ma możliwości stosowania preferencji w postaci wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem w związku z osiąganiem przychodów z pozostałych źródeł (nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie)

Zasady opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej – podatek tonażowy

Podatek tonażowy dotyczy tylko przedsiębiorców żeglugowych eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej. Dochodów opodatkowanych podatkiem tonażowym nie łączy się z innymi dochodami.

Przy tej formie opodatkowania:

 • podatnicy prowadzą księgi i urządzenia księgowe (podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)
 • podatek tonażowy wynosi 19% podstawy opodatkowania. Opodatkowanie podatkiem tonażowym wynosi 10 lat (do 31.12.2013 r. – 5 lat) i nie jest możliwa zmiana tej formy opodatkowania
 • zaliczka na podatek tonażowy jest miesięczna płatna w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień w terminie złożenia zeznania
 • podatnik składa odrębne zeznanie dla podatku tonażowego – w terminie do 31 stycznia po zakończeniu roku podatkowego

Źródło: MF

Szkolenia VOD:

 1. Fakturowanie – dokumentowanie, świadczenia złożone, faktura zaliczkowa
 2. Samochód w firmie – VAT i podatki dochodowe
 3. Koszty uzyskania przychodu