Spółdzielnia socjalna – środki na jej utworzenie, zakładanie, działalność

spółdzielnie socjalne

Spółdzielnia socjalna to przedsiębiorstwo społeczne łączące działalność gospodarczą z realizacją celów społecznych i wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.  Spółdzielnie socjalne działają w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Z artykułu dowiesz się czym jest spółdzielnia socjalna, jakie usługi może świadczyć, kto i w jaki sposób może ją założyć?

Spółdzielnia socjalna – kto może ją założyć

Spółdzielnię socjalną może założyć 5 osób fizycznych należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub dwie osoby prawne: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub kościelne osoby prawne.

Spółdzielnia socjalna – kto może do niej przystąpić

Do spółdzielni socjalnej mogą przystąpić osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także inni, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie.

Liczba osób spoza grup wykluczonych nie może przekroczyć 50% liczby wszystkich członków. Ci, którzy chcą założyć spółdzielnię lub przystąpić do już istniejącej, mogą skorzystać z dotacji udzielanej przez Powiatowe Urzędy Pracy lub PFRON.

Spółdzielnia socjalna – jak ją założyć

Na samym początku trzeba określić, co chce się robić w ramach działalności spółdzielni.  Należy zrobić rozeznanie rynku i analizę  zapotrzebowania na dane usługi. Kolejnym krokiem jest przygotowanie statutu spółdzielni.

Spółdzielnię zakłada się na Walnym Zgromadzeniu Założycielskim, podczas którego wybiera się zarząd. Potem następuje rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ważne: Działanie spółdzielni socjalnej można rozpocząć po uzyskaniu  NIP i REGON.

Spółdzielnia socjalna – czym się zajmują i jakie usługi świadczą

Spółdzielnie zajmują się głównie działalnością usługową. Kolejnymi obszarami są:

  • edukacja,
  • handel detaliczny,
  • pomoc społeczna oraz
  • działalność sportowo-rekreacyjna.

Dodatkowo spółdzielnie prowadzić mogą różnego rodzaju warsztaty i zajęcia dodatkowe.

Spółdzielnia socjalna – środki finansowe na utworzenie spółdzielni

Spółdzielnie mogą liczyć na wsparcie finansowe z Funduszu Pracy, środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, istniejących programów resortowych m.in. Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (Program ASOS), czy Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

W latach 2014-2020 przewidziano realizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Jego budżet to ponad 2,5 mld zł. Środki będą pochodziły m.in. z budżetu państwa, funduszy celowych, dotacji unijnych czy  środków samorządowych.

Do końca 2020 roku w ramach programu planowane jest m.in. stworzenie 35 tys. nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, utworzenie 3 klastrów z udziałem przedsiębiorstw społecznych oraz 4 systemów franczyzowych. 100 konsultantów będzie wspomagać przedsiębiorstwa społeczne w ubieganiu się o zamówienia publiczne, a pracownicy z 750 przedsiębiorstw społecznych będą przeszkoleni w tym zakresie.

W 2016 roku rozpocznie się również realizacja projektu Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER, w którym kontynuowane będzie udzielanie pożyczek oraz uruchomiony zostanie fundusz reporęczeniowy. Budżet projektu opiewa na kwotę 158,9 mln zł. W ramach projektu planuje się wsparcie 2030 podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych oraz utworzenie 1250 miejsc pracy.

Źródło: MRPiPS

Szkolenia gotowe do oglądania:

  1. Umowy terminowe – zmiany w 2016 r.
  2. Zatrudnianie i czas pracy pracowników młodocianych
  3. Uprawnienia związane z rodzicielstwem od 2016 roku