Orzeczenie o niepełnosprawności – obowiązek poinformowania pracodawcy

freundliche junge frau im rollstuhl

Pytanie: Czy pracownik niepełnosprawny ma obowiązek poinformowania pracodawcy o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności?

Odpowiedź : Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie ustanawia obowiązku poinformowania pracodawcy o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Korzystanie przez osobę niepełnosprawną z uprawnień pracowniczych przewidzianych  jest prawem a nie obowiązkiem danego pracownika.
Zgodnie z art. 22 1 § 1 kodeksu pracy, do którego odsyła art. 66 ustawy o rehabilitacji, w sprawach nieuregulowanych jej przepisami, „Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko;
  • imiona rodziców;
  • datę urodzenia;
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  • wykształcenie;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia”.

Powyższy katalog informacji rozszerza § 2 pkt 1 art. 22 1 kodeksu pracy, zgodnie z którym „Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy”. W tej kategorii mieści się również informacja o stopniu niepełnosprawności.
Decyzja o zgłoszeniu pracodawcy faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy wyłącznie do pracownika. Osoba niepełnosprawna nie zgłaszając faktu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności nie ponosi z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Szkolenia gotowe do oglądania :

  1. Umowy terminowe – zmiany w 2016 r.
  2. Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku – zmiany w składkach i świadczeniach pracowniczych
  3. Uprawnienia związane z rodzicielstwem od 2016 roku