Podstawa naliczenia trzynastki a usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Siła pieniędzy

Pytanie: Uprzejmie proszę o podpowiedź czy w podstawie naliczenia trzynastki w jednostce budżetowej należy uwzględniać dodatek stażowy wypłacany za czas choroby. Mam również wątpliwości dotyczące wyłączania z podstawy naliczenia trzynastki wynagrodzenia za dni opieki nad dzieckiem do lat 14-tu, zgodnie z art.188 kodeksu pracy. Spotykam się z przeróżnymi wyjaśnieniami dotyczącymi wymienionych spraw. Liczę na Państwa interpretację.

Odpowiedź : Do podstawy trzynastej pensji nie wlicza się wynagrodzenia za czas dni wolnych od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat. Jest to bowiem wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej, płatnej nieobecności pracownika w pracy. Co do dodatku za staż pracy w części przysługującej za okresy choroby to rzeczywiście są wątpliwości i można się spotkać z różnymi stanowiskami. Autor jednak przychyla się do opinii, że dodatek w tej części nie podlega wliczeniu do podstawy trzynastki. Jednak ta opinia nie obliguje jednostki do jej zastosowania.

Uzasadnienie

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także:

  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz
  • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Rozporządzenie urlopowe stanowi, że podstawę ekwiwalentu pieniężnego za urlop, a tym samym podstawę trzynastki ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem m.in. wynagrodzenia za czas innej niż urlop wypoczynkowy, usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Chodzi tu o okresy płatnego niewykonywania pracy, przewidziane przepisami prawa pracy. Jednym z takich okresów jest czas sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 14 roku życia na podstawie art. 188 kodeksu pracy.
Dodatek za staż pracy jest składnikiem wynagrodzenia przysługującym w stawce miesięcznej w stałej wysokości. Podlega on uwzględnieniu przy obliczaniu trzynastej pensji, ale istnieją wątpliwości w jakiej wysokości – pełnej czy tylko za część przepracowaną. Należy bowiem wyjaśnić, że dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi jednostki sfery budżetowej za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Dodatek ten przysługuje więc nie tylko za okresy pracy, ale również za okresy usprawiedliwionej nieobecności (choroby, opieki nad dzieckiem), a takie wynagrodzenia są wyłączone z podstawy ekwiwalentu/trzynastki.

W piśmie z 19 stycznia 2011 r. MPiPS wyraziło opinię, że dodatek powinien być w całości uwzględniony w podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DPR-V-053-6-BW/MŻ/2011). Jednocześnie jednak dodano, że nie jest ona wiążąca ani dla stron stosunku pracy ani sądów czy PIP.
Stąd, pole do dwóch różnych stanowisk na ten temat. Skoro jednak trzynastkę oblicza się z wynagrodzeń za czas faktycznie wykonywanej pracy, a nie za okresy absencji, to można przychylić się do stanowiska, że do podstawy trzynastki dodatek powinien być wliczony tylko w części przysługującej za okresy pracy.
Podstawa prawna:

  • art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1144 ze zm.)
  • § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.)
  • § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1786)

Izabela Nowacka

Szkolenia gotowe do oglądania :

  1. Zasiłki: chorobowy, macierzyński i opiekuńczy
  2. Zbieg obowiązku ubezpieczenia
  3. Podstawa wymiaru składek ZUS