Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zmieniającego w ciągu roku wielkość etatu

Mother and daughter having fun at tropical beach

Pracownik zatrudniony na cały etat na czas nieokreślony jako konserwator otrzymał wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i pracy (od września 2015 r. zmienia mu się wymiar etatu na 1/2). Ma zamiar zgodzić się na nowe warunki pracy. W roku 2015 nie wykorzystał ani dnia urlopu z 26 dni należnych. Ile dni urlopu powinien wybrać do końca sierpnia 2015 ? Przeliczyć proporcjonalnie (18 dni do sierpnia), czy może wybrać cały należny? I czy pracownik musi wykorzystać ten urlop do końca sierpnia?

Odpowiedź : Za 2015 r. pracownikowi przysługują łącznie 23 dni urlopu, po uwzględnieniu zmiany wymiaru czasu pracy od września 2015 r.
Występują dwa podstawowe wymiary urlopu wypoczynkowego: 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy, przy czym dla pracownika niepełnoetatowego wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do części etatu, biorąc za podstawę te dwa wskazane wymiary (art. 154 § 2 kodeksu pracy). Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia, a niepełny kalendarzowy miesiąc w górę do pełnego miesiąca.
W kodeksie pracy brakuje uregulowania, jak ustalić wymiar urlopu dla pracownika zmieniającego w ciągu roku wielkość etatu. Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz PIP, wymiar urlopu ustala się osobno dla okresu sprzed zmiany etatu i po tej zmianie, a następnie oba wyniki sumuje. Dla każdego z okresów oblicza się urlop proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Urlop proporcjonalny za okres od stycznia do sierpnia – dla pełnego etatu – wynosi 18 dni, zgodnie z wyliczeniem:

8/12 z 26 dni = 17,33 dnia; po zaokrągleniu 18 dni
Za okres od września do grudnia – dla 1/2 etatu – wynosi 5 dni:
4/12 z 13 dni = 4,33 dnia; po zaokrągleniu 5 dni

Łącznie urlop wynosi 23 dni. Jeśli pracownik jeszcze z urlopu w tym roku nie korzystał, to ma do wykorzystania właśnie ten wymiar.
Podstawa prawna: art. 154, art. 155 1 , art. 155 2a Kodeksu pracy
Izabela Nowacka, spec. ds kadrowo-płacowych