Od 1 lipca 2015 r. zmiana prawa zamówień publicznych w zakresie obowiązku podatkowego

Vector red circle icon. Eps10

Wczoraj prezydent podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wprowadzone na jej podstawie zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT, wymusiły odpowiednie dostosowanie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Konkretnie wpłynęły na sytuacje, w których wybór złożonej przez wykonawcę oferty skutkuje powstaniem u zamawiającego odpowiedzialności za odprowadzenie podatku VAT. Zmiany wchodzą w życie 1 lipca 2015 r.

Z treści obecnie obowiązującego przepisu art. 91 ust. 3a  wynika, że zamawiający – w celu oceny oferty – jest zobowiązany do doliczania do przedstawionej w niej ceny podatku VAT, który miałby obowiązek wpłacić w związku z powstaniem po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku VAT w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Wprowadzona zmiana polega na wykreśleniu z art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych wskazania o stosowaniu tej regulacji w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów .

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmiana ta ma na celu zapewnienie, że przedmiotowa regulacja stosowana będzie do sytuacji, kiedy w odniesieniu do dostaw określonych towarów znajduje zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia.

Mechanizm ten polega bowiem na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku ze sprzedającego na nabywcę (kiedy nabywcą jest podatnik podatku VAT). Dostawca towaru lub świadczący usługę, wystawiając fakturę, nie wykazuje w niej więc stawki i kwoty podatku, zamiast tego powinna ona zawierać wyrazy – „odwrotne obciążenie”. Ponieważ na zamawiającym ciąży obowiązek podatkowy i jest on zobligowany do rozliczenia podatku od tejże transakcji, nie przekazuje więc stosownej kwoty na uiszczenie podatku VAT dostawcy. Oznacza to, że sama wartość kontraktu nie uwzględnia podatku VAT, jednakże w dalszym ciągu sama transakcja podlega opodatkowaniu, zmiana sposobu rozliczeń nie powoduje zmniejszenia kwoty środków koniecznych do zaangażowania przez nabywcę.

W konsekwencji wprowadzonych zmian obowiązek doliczania wartości podatku VAT płaconego przez zamawiającego do wartości netto wykonawcy będzie miał zastosowanie w przypadku:

  • tak jak obecnie – wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak i planowanych do wprowadzenia przedmiotowym projektem zmianw ustawie o VAT,
  • importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług.

Ponadto dodano do treści art. 91 ust. 3a zdanie drugie, z którego wynika obowiązek informacyjny ciążący na wykonawcy w stosunku do zamawiającego odnośnie do tego, czy po stronie zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w związku z wyborem danej oferty (informację tę wykonawca przekazywałby zamawiającemu wraz z ofertą).

Co w przypadku gdy część ofert wpłynie jeszcze w czasie obowiązywania obecnych regulacji („z VAT”), a część już w okresie funkcjonowania nowego reżimu w tym zakresie („bez VAT”)?

Wprowadzono przepis zapobiegający sytuacji, w której oferty złożone na „starych” zasadach uwzględniałyby VAT, ale w związku z zawarciem umowy po dniu 30 czerwca 2015 r. obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstałby na „nowych” zasadach, obciążając nabywcę. Unikniemy zatem sytuacji, w której zamawiający zostałby z jednej strony zobowiązany do zapłaty kontrahentowi umówionej ceny w kwocie brutto („z VAT”, którego oferent nie byłby już obowiązany rozliczyć z uwagi na przeniesienie obowiązku podatkowego na nabywcę) i jednocześnie zostałby zobowiązany do rozliczenia podatku od tejże transakcji. Zamawiający nie zostanie zatem w sensie ekonomicznym dwukrotnie – raz w związku z koniecznością zapłaty umówionej ceny, a drugi raz w związku z koniecznością rozliczenia podatku od tej operacji gospodarczej  -„obciążony” podatkiem.

Dodano również ust. 1c w art. 93 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim w przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o VAT do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek VAT, który zamawiający miałaby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Źródło: Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych