KRUS: 30 kwietnia upływa termin opłacenia składek za II kwartał 2015 roku

Rozliczenie-podatku-dochodowego-emeryta-lub-rencisty-za-2015-rok_medium

Informacja dla płatników składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne. 30 kwietnia 2015 r. upływa termin opłacenia składek za II kwartał br. na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne – za rolników i domowników w gospodarstwach o powierzchni 6 ha przeliczeniowych i więcej, oraz za domowników w gospodarstwach stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej.

KRUS przypomina, że wysyłane przez Kasę cokwartalne przekazy z wymiarem składek służą ułatwieniu dokonywania ich zapłaty w ustanowionym terminie płatności oraz w wymaganej kwocie. Nieotrzymanie z KRUS  przekazu na II kwartał 2015 r. nie zwalnia płatnika z obowiązku terminowego opłacenia składek w należnej kwocie.
Miesięczna składka za 1 osobę na ubezpieczenia społeczne:
 

  • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie – obowiązuje w takiej samej kwocie, jak w I kwartale 2015 r. i wynosi 42,00 zł. Osoby objęte tym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł;
  • ubezpieczenie emerytalno-rentowe uległa zmianie i wynosi 88,00 zł .

Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne:

  • za rolnika i domownika w gospodarstwie rolnym o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych nie uległa zmianie i – tak jak w I kwartale 2015 r. – wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych za każdą osobę ubezpieczoną w gospodarstwie rolnym;
  • za domownika w gospodarstwie rolnym stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej uległa zmianie i wynosi 124 zł ;
  • opłacana indywidualnie za rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej, w II kwartale br. pozostaje bez zmian w stosunku do jej miesięcznej wysokości z I kwartał tego roku. Zadeklarowana w 2015 r. podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1 750 zł. W związku z tym, dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 158 zł (tj. 9% x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia). Składkę należną za kwiecień 2015 r. należy opłacić do 15 maja br.

Źródło: KRUS