Jak sporządzić skuteczne wypowiedzenie zmieniające?

Przy-sprzedazy-telefonow-uzywanych-mozna-zastosowac-procedure-VAT-marza_medium

Jan Iksiński zatrudniony na czas nieokreślony na stanowisku mistrza-brygadzisty nie sprawdził się przy tej pracy, gdyż nie miał predyspozycji do kierowania zespołem, co przekładało się na niskie wyniki pracy jego brygady. Był on jednak znakomitym fachowcem, więc pracodawca postanowił zmienić jego warunki pracy, przenosząc go z powrotem na stanowisko robotnicze. Pracownik odmówił podpisania porozumienia zmieniającego, choć pracodawca zaproponował mu zmianę stanowiska przy zachowaniu pensji mistrza. Jak sporządzić wypowiedzenie zmieniające?

SPOSÓB DZIAŁANIA

Wypowiedzenie zmieniające to nic innego, jak przedstawienie pracownikowi alternatywy pomiędzy kontynuowaniem zatrudnienia na nowych warunkach, wynikających z jego treści, a definitywnym rozwiązaniem umowy z upływem obowiązującego okresu wypowiedzenia. Jest to więc środek ostateczny, gdyż pracodawca nie ma wpływu na decyzję pracownika w zakresie przyjęcia proponowanych warunków – zawsze istnieje ryzyko, że dojdzie do rozwiązania umowy, jeśli pracownik odrzuci propozycję pracodawcy.

Z tego względu przed złożeniem wypowiedzenia zmieniającego zawsze warto spróbować, czy pracownik nie zaakceptuje nowych warunków poprzez zawarcie porozumienia zmieniającego, w ten sposób ograniczymy stosowanie tego trybu wyłącznie do przypadków, w których zmian nie uda się wprowadzić za zgodą pracownika.

Warto pamiętać, że porozumienie i wypowiedzenie zmieniające są stosowane nie tylko w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w indywidualnych stosunkach pracy (treści umowy o pracę), tryby te warunkują również modyfikację przepisów określających zasady wynagradzania pracowników, gdyż są konieczne, kiedy zmiany są niekorzystne dla załogi.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj: Jak zmienić warunki pracy i płacy?

PROCEDURA WYPOWIEDZENIA ZMIENIAJĄCEGO

  • skuteczne wypowiedzenie warunków pracy i płacy jest uzależnione od przedstawienia pracownikowi na piśmie nowych warunków zatrudnienia (art 42 § 2 k.p.),
  • co do zasady pracownik ma możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków zatrudnienia przed upływem połowy obowiązującego go okresu wypowiedzenia,
  • w takim przypadku umowa rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia,
  • pracownik musi być pouczony o tej możliwości, a informacja o prawie i trybie odrzucenia proponowanych warunków zatrudnienia musi się znaleźć w treści wypowiedzenia,
  • zaniedbanie tego obowiązku daje pracownikowi prawo odmowy przyjęcia proponowanych warunków zatrudnienia do końca okresu wypowiedzenia,
  • brak jakiejkolwiek reakcji pracownika na skutecznie doręczone wypowiedzenie zmieniające powoduje, że można przyjąć, iż wyraził on zgodę na proponowane nowe warunki pracy i płacy,
  • do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu definitywnym,
  • w konsekwencji zawsze musi być ono uzasadnione, a w przypadku wypowiadania warunków wynikających z umowy zawartej na czas nieokreślony, przyczyna ta musi być wskazana w treści pisma,
  • innym skutkiem odpowiedniego stosowania przepisów o wypowiedzeniu definitywnym musi być uznanie, że wypowiedzenie zmieniające podlega kontroli sądowej.

Poznaj szczegóły:   Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

PRZYKŁAD WYPOWIEDZENIA ZMIENIAJĄCEGO

Jan Iksiński zatrudniony na czas nieokreślony na stanowisku mistrza-brygadzisty nie sprawdził się przy tej pracy, gdyż nie miał predyspozycji do kierowania zespołem, co przekładało się na niskie wyniki pracy jego brygady. Był on jednak znakomitym fachowcem, więc pracodawca postanowił zmienić jego warunki pracy, przenosząc go z powrotem na stanowisko robotnicze. Pracownik odmówił podpisania porozumienia zmieniającego, choć pracodawca zaproponował mu zmianę stanowiska przy zachowaniu pensji mistrza. Jak sporządzić wypowiedzenie zmieniające?

 

Zobacz też: