Weryfikacja podpisów przez bank zamawiającego nie może być podstawą do wykluczenia

Vermögensrecht

Wymóg weryfikacji podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego przez bank jest wymogiem formalnym.

W sprawie ze skargi kasacyjnej zamawiającego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 kwietnia 2013 r. (sygn. akt: V SA/Wa 327/13) na decyzję Prezesa UZP w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy Pzp określających przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania, co miało wpływ na wynik postępowania NSA w wyroku z 14 listopada 2014 r.(sygn. akt: II GSK 1606/13) orzekł:

Wymóg weryfikacji podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego przez bank prowadzący rachunek, na który ma być dokonana zapłata z gwarancji wadialnej, jest wymogiem formalnym i nie podważa bezwarunkowego charakteru gwarancji ”.

NSA oddalając skargę zamawiającego podkreślił, iż treść dokumentów gwarancji ubezpieczeniowych wskazująca na potrzebę identyfikacji przez bank zamawiającego osób składających podpisy na żądaniu zapłaty kwot wadium w żadnym stopniu nie mogła podważać bezwarunkowego charakteru gwarancji ubezpieczeniowych, co w konsekwencji nie dawało żadnych podstaw aby wykluczyć wykonawcę z udziału w postępowaniu w związku z nie złożeniem przez niego wadium.