Będą zmiany w Kodeksie pracy!

Vector red circle icon. Eps10

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w Kodeksie pracy. Czego zmiany dotyczą? Dowiesz się z tekstu!

 

Zmiany w zakresie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

Przypomnijmy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami- art. 176 Kodeksu pracy – nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Do tego artykułu Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia, uznając je za niezgodne z postanowieniami dyrektywy 2002/73/WE zmieniającej dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy. Z obecnego brzmienia art. 176 Kodeksu pracy wynika, że odnosi się on do wszystkich kobiet, a nie tylko do kobiet w ciąży i karmiących piersią, co zdaniem Komisji stanowi przeszkodę w zapewnieniu równouprawnienia płci, szczególnie w zakresie dostępu do zatrudnienia.

 

 

Dlatego też, niezbędna jest zmiana treści art. 176 Kodeksu pracy w kierunku wyraźnego objęcia nim kobiet w ciąży i karmiących piersią.

W projektowanym § 1 art. 176 Kodeksu pracy przewiduje się, że wszystkie kobiety nie będą mogły wykonywać prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym (w tym przy ręcznym transporcie ciężarów) mogących stwarzać zagrożenia dla zdrowia, a kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie będą mogły wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

 

 

Proponuje się również w § 2 art. 176 Kodeksu pracy doprecyzowanie upoważnienia dla Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu obejmującego:

  • prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia kobiet,
  • prace mogące mieć niekorzystny wpływ na przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią ze względu na sposób i warunki wykonywania tych prac, z uwzględnieniem rodzajów czynników środowiska pracy i poziomu ich występowania.

 

 

Przy określaniu wykazu powinna być wykorzystana wiedza na temat wpływu warunków wykonywania pracy i czynników środowiska pracy na zdrowie kobiet, przebieg ciąży i karmienie dziecka piersią.

 

 

Zmiany w zakresie badań lekarskich pracowników

Obecnie zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy pracownik podlega wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Badania lekarskie przeprowadzane są na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Ponadto pracodawca jest obowiązany przechowywać orzeczenia wydane na podstawie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich.

 

 

W art. 229 § 8 Kodeksu pracy Minister Zdrowia został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej:

1) trybu i zakresu badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz częstotliwości badań okresowych, a także sposobu dokumentowania i kontroli badań lekarskich,

2) trybu wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,

3) zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie,

4) dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną, o której mowa w § 6 zdanie drugie.

 

 

Uwaga! Powyższe upoważnienia (zawarte zarówno w art. 176, jak i w art. 229 § 8 Kodeksu pracy) są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, gdyż nie zawierają wytycznych dotyczących treści aktu.

 

 

Resort pracy w celu właściwego dostosowania polskiego prawa do postanowień dyrektywy 2006/54/ proponuje zmianę przepisów art. 229 § 8 Kodeksu pracy mającą przede wszystkim na celu:

 

‒ dostosowanie treści upoważnienia do wymagań art. 92 ust. 1 Konstytucji RP (w obecnym upoważnieniu brak jest wymaganych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego),

‒ usunięcie przepisów wykraczających poza możliwy zakres regulacji Kodeksu pracy (wynikający z art. 1 Kodeksu pracy), dotyczących kwalifikacji lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne oraz kontroli tych badań.

 

 

Projektowane upoważnienie w art. 229 § 8 Kodeksu pracy (w porównaniu z dotychczasowym) zostało rozszerzone o obowiązek określenia:

– przypadków, w których okresowe badania lekarskie mogą być przeprowadzone poza terminami wynikającymi z częstotliwości tych badań,

– wzorów dokumentów stosowanych w związku z realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej,

– wzoru pieczęci lekarza przeprowadzającego badania lekarskie oraz wzoru rejestru wydanych orzeczeń lekarskich,

– trybu odwoływania się od orzeczeń lekarskich.

Ponadto proponuje się nadać nowe brzmienie § 4 w art. 229 uwzględniające wyraźne powiązanie orzeczenia lekarskiego z treścią skierowania na badania lekarskie (zawierającego opis warunków pracy na określonym stanowisku), a także dodanie § 41 określającego możliwość zawarcia w orzeczeniu lekarskim ograniczenia do wykonywania określonych czynności lub prac. Ograniczenia takie mogą być konieczne w związku ze stanem zdrowia pracownika i mogą dotyczyć np. dopuszczenia do wykonywania określonej pracy w mniejszym wymiarze czasu pracy, określenia obniżonej masy przedmiotów, które może przenosić pracownik.

 

 

Proponuje się uzależnienie zmiany § 4 od przyjęcia zmiany art. 229 przewidzianej w ramach procedowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (projekt ten przewiduje zwolnienie z wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy na dane stanowisko, na podstawie umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy – z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych).

 

 

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

 

 

Źródło : mpips.gov.pl